شرکت خدمات مسافرتي و جهانگردي دلفين سير ساحل قشم با مجوز فعاليت اقتصادي بشماره 92/811 مورخ 92/11/13 و شماره ثبت 4174 در زمينه ارائه خدمات ايرانگردي و جهانگردي فعاليت خود را شروع نموده است.