برگزاري تورشاد_لنج تفريحي به همراه موسيقي و پذيراييسایر اعلانات